Pilotprosjekt for elektronisk deklarering av farlig avfall

Reknes AS inviterer farlig avfall aktører til deltakelse i pilotprosjekt for fase 2 av Deklarasjon.no


Løsning for elektronisk deklarering av farlig avfall på Deklarasjon.no ble lansert 6. august 2007 og er nå i bruk. Avfallsprodusenter har nå fått en effektiv løsning for deklarering av farlig avfall.

Pilotprosjekt for fase 2
Reknes AS starter fase 2 av Deklarasjon.no der bransjen får en mer effektiv informasjonsflyt av deklarasjonsopplysninger mellom avfallsprodusent og farlig avfall aktører og å legge til rette for rapportering til myndighetene. Den tekniske løsningen for dette vil være klar i løpet av 1. kvartal 2008. I denne forbindelse gjennomfører Reknes AS en fullskala test av Deklarasjon.no der vi tester funksjonaliteten i hele deklarasjonsskjemaets ”livsløp”.

Pilotprosjektets intensjon
Intensjonen med pilotprosjektet er å få avdekket eventuelle svakheter i Deklarasjon.no og krav / behov som det ennå ikke er tatt hensyn til. Dette for å sikre at bransjens behov blir hørt, og at behovene så langt som mulig blir implementert i Deklarasjon.no. Fase 2 skal gi bransjen en effektiv løsning innenfor dagens regelverk.

Pilotprosjektets fremdriftsplan
Pilotprosjektet skal starte i 2008 og vil ha en varighet på 6 – 12 måneder.

  1. Etablering av prosjektgruppe
  2. Oppstartsmøte
  3. Prosjektgjennomføring
  4. Avslutningsmøte
Tidsplan og prosjektorganisering etableres på oppstartsmøtet.. Prosjektmøtene kan avholdes som felles møte for hele landet, regionale møter eller elektroniske møter.

Kostnader
Deltakelse i pilotprosjektet innebærer ingen økonomiske forpliktelser utover at hver enkelt deltaker dekker sine egne kostnader. Alle aktører som deltar får fri tilgang til bruk av Deklarasjon.no i hele 2008. I tillegg til tilgang til nødvendig tilleggsprogramvare og dokumentasjon som er nødvendig for datautveksling mellom aktørens egen dataløsning og Deklarasjon.no. For aktører som benytter Norbit vil datautveksling mot Deklarasjon.no være integrert som en egen modul.

Deltakelse
Virksomheter som ønsker å delta som pilotkunde melder dette på e-post til kir@reknes.no eller per telefon: 70 19 80 80.

Prosjektgruppe
Målsetningen er å få en prosjektgruppe som representerer tverrsnittet i farlig avfall bransjen. Reknes AS forbeholder seg derfor retten til å gjøre ett utvalg blant interesserte pilotkunder.

Mer informasjon
Mer informasjon fås ved å ta kontakt med Reknes AS v/Karl-Inge Reknes på telefon 975 55 860.


20.09.2007
Her er du: Skip Navigation Links